تحلیل عددی جریان مافوقصوت روی یک پرتابه ضدزره با سابوت

نویسندگان

تهران-نارمک-فرجام

چکیده

در این مقاله، به شبیهسازی آیرودینامیکی پرتابه ضدزره با سابوت و بدون سابوت پرداخته شده است. پرتابه ضدزره با سابوت بهدلیل جرم کمتر، نسبت به پرتابه همکالیبر خود، دارای سرعت دهانه بیشتر، برد بلندتر و نیز قدرت نفوذ و سرعت برخورد بالاتر نسبت به پرتابههای معمولی کالیبر کوچک است. شبیهسازی جریان اطراف دیوارههای سابوت، در زوایای بازشدگی صفر و 75 درجه در سرعت مافوقصوت بهصورت سهبعدی با معادله توربولانسی اسپالارت- آلماراس انجام گرفته است. برای اعتبارسنجی ضریب درگ بهصورت آزمایشگاهی در تونل باد مافوقصوت برای پرتابههای سابوتدار در زوایای بازشدگی صفر و 75 درجه بهدست آمده و با نتایج بهدستآمده از تحلیل عددی مقایسه شده است. نتایج بهدستآمده از شبیهسازی تطابق بسیارخوبی با نتایج تجربی از خود نشان داده است. در انتها، ضریب درگ بهدستآمده از نتایج شبیهسازی در ضرایب بالستیک پرتابه ضدزره با سابوت قرار داده شد و افزایش 24 درصدی ضریب بالستیک را نشان میدهد.

کلیدواژه‌ها