مطالعه پارامتریک کنترل غیرفعال تداخل شوک و لایه مرزی یک ایرفویل با محیط متخلخل در جریان گذر صوتی

نویسندگان

تهران، اندیشه، فاز5، بلوار امام خمینی، کوچه باهنر غربی، پلاک 36

چکیده

تشکیل شوک ناشی از تراکم‌پذیری جریان روی سطح اجسام پرنده و تداخل این شوک با لایه مرزی باعث اثرات نامطلوبی مانند افزایش پسا و جدایش جریان می‌شود. در گذشته روش‌های مختلفی برای کاهش این اثرات، از جمله مولدهای گردابه، مکش و دمش استفاده شده است. در این مقاله، به بررسی عددی استفاده از محیط متخلخل در کنترل و کاهش اثرات شوک پرداخته می‌شود. محیط متخلخل با مکانیزم افزایش سطح عبور جریان و با ترکیب مکش و دمش باعث کاهش اثرات شوک می‌شود. روش عددی در این مقاله حجم محدود، معادلات ناویر- استوکس و مدل هندسی ایرفویل NACA 0012 می‌باشند. حل جریان بهصورت آشفته و ایستگاهی در محدوده جریان گذرصوتی انجام گرفته است. در این کار عددی به بررسی اثرات عمق، طول، شدت تخلخل و قطر ریزدانه محیط متخلخل و همچنین اثر زاویه حمله بر این روش کنترلی پرداخته ‌شده است. نتایج بهدستآمده در این مقاله نشان می‌دهد که با کاهش اثرات شوک وکاهش پسای موجی ضریب پسای کل با استفاده از محیط متخلخل حدود 20 درصد کاهش می‌یابد. شوک تضعیفشده به نواحی بالادست ایرفویل و ابتدای محیط متخلخل منتقل شده و عدد ماخ پشت شوک حدود 10 درصد کاهش مییابد. با کاهش اثرات تداخل شوک و لایه مرزی حباب جدایش نیز از 58 درصد وتر ایرفویل به 72 درصد منتقل می‌شود. کارایی این روش کنترلی به عوامل مختلفی از جمله پارامترهای هندسی بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها