مطالعه عددی پدیده هواصوتی جریان عبوری از بال های مثلثی ساده، مرکب و الماسی، با استفاده از رهیافت شبیه سازی گردابه های بزرگ

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

2 شهید ستاری

چکیده

در این تحقیق، جریان حول بال‌های مثلثی ساده، مرکب و الماسی به طول وتر ریشه360 میلی‌متر با زوایای پسگرایی به ترتیب،°50، °65/°80 و °53، با استفاده از رهیافت شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ و مدل زیرشبکه ای اسماگورینسکی- لیلی بررسی شده است. ضرایب آیرودینامیکی بال‌های مثلثی مذکور محاسبه شده و با نتایج عددی و تجربی موجود مقایسه شده که تطابق خوبی با نتایج تجربی مشاهده می‌شود. شرایط مرزی استفاده شده، به منظور انجام محاسبات هواصوتی به این صورت است که سرعت جریان آزاد برابر 50 متر بر ثانیه، عدد رینولدز بر پایه‌ وتر ریشه برابر 106×2/1 و عدد ماخ 147/0 در زاویه‌ حمله‌ 15 درجه می‌باشند. نتایج صدای دریافتی از میکروفن‌های قرار گرفته در ناحیه دنباله بال‌های مورد مطالعه، به صورت چگالی طیف قدرت، فشار صوتی، تراز فشار صدا و دامنه صدا مورد بررسی قرار گرفته اند. تراز فشار صدای دریافتی توسط میکروفن قرار گرفته در فاصله 835/1 متری از نوک بال‌های مذکور در بازه‌ عدد استروهال 0 الی 1 به ترتیب بین24 الی 69، 10 الی 54 و 9 الی 44 دسی‌بل متغیر است که از لحاظ مخفی‌کاری صوتی، بیان‌گر ارجحیت بال الماسی نسبت به دو بال دیگر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Sivabharathy, S.J. “Investigation of Flow Field around Double Delta Wing with Apex Flap at Subsonic Speed”, M.Sc. Thesis, Birla Institude of Technology, Department of Space Engineering and Rocketry, Mesra, 2012.
 2. Verhaagen, N.G. “Effect of Leading Edge Radius on Aerodynamic Charecteristics of 50° Delta Wings”, AIAA Aerospace Sciences Meeting, Vol. 49, No. 2, pp. 858-871, 2011.
 3. Al-Garni, A. and Saeed, F. “Experimental and Numerical Investigation of 65-deg Delta and 65/40-deg Double-Delta Wings in Sideslip”, Journal of Aircraft, Vol. 45, No. 1, pp. 234-241 2013.
 4. William, R., Wolf, and Sanjiva, K.L. “Trailing Edge Noise Prediction, Using Compressible LES and Acoustic Analogy”, AIAA Journal, Vol. 49, No. 4, pp. 824-835, 2011.
 5. Cozza, I.F., Lob, A., and Arina, R. “Broadband Trailing-Edge Noise Prediction with Stochastic Source Model”, Journal of Computers and Fluid, Vol. 57, pp. 98-109, 2012.
 6. Doolan, C.J., Tetlow, M.R., Moreau, D.J., and Brooks, L.A. “Vortex Shedding and Tonal Noise from a Sharp Bevelled Trailing Edge”, AIAA Aerospace Sciences Meeting, Vol. 50, No.2, pp. 1- 20, 2012.
 7. Saha, S. and Majumda, B. “Modeling and Simulation on Double Delta Wing”, International Journal of Advanced Computer Research, Vol. 3, No. 1, pp. 201-205, 2013.
 8. Jian, L., Haisheng, S., Zhitao, L. and Zhixiang, X. “Numerical Investigation of Unsteady Vortex Breakdown Past 80/65 Double-Delta Wing”, Chinese Journal of Aeronautics, Vol. 27, No. 3, pp. 521-530, 2014.
 9. Taiebi-Rahni, M., Ramezanizadeh, M., Keimasi, M.R. “3-Dimensional Turbulent Incompressible Film Cooling Simulation, Using LES and RANS Approaches” Aerospace Mechanics Journal, Vol. 1, No. 3, pp. 11-20, 2006 (In Persian).
 10. Taeibi-Rahani, M., Ramezanizadeh, M., Ganji, D., Darvan, A., Soleimani, S., Ghasemi, E., and Bararnia, H. “Comprative Study of Large Eddy Simulation of Film Cooling, Using a Dynamic Global-Coefficient Subgrid Scale Eddy-Viscosity Model With RANS and Smagorinsky Modeling”, International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 38, No. 5, pp.659-667, 2011.
 11. Ffowcs Williams, J.E. and Hawkings, D.L. “Sound Generation by Turbulence and Surface in Arbitrary Motion”, Philosophical Transaction of the Royal Society of London, Series A, Mathematical and Physical Sciences. Vol. 264, No. 1151, pp.321-342, 1969.
 12. Wagner, C., Huttl, T., and Sagaut, p. “Large-Eddy Simulation for Acoustics”, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
 13. Rienstra, S.W. and Hirschberg, A. “An Introduction to Acoustics”, Eindhoven University of Technology, Eindhoven, 2015.
 14. Tuccillo, R. and Notarnicola, L. “Aeroacoustic Methods for Low-Noise Technologies Design”, Faculty of Ingegneria Dipartimento di Meccanica Energetica, Nopoli, 2014.
 15. Pevitt, C. and Alam, F. “Static Computational Fluid Dynamics Simulations around a Specialized Delta Wing, School of Aerospace Mechanical and Manufacturing Engineering”, RMIT University, Melbourne, Australia, 2014.
 16. Ramezanizadeh, M. and Mohammadi, A. “Numerical Investigation of Delta Wing Leading Edge Effect on the Flow, Using Large Eddy Simulation Approach,” Aerospace Mechanics Journal, Vol. 3, No. 3, pp. 49-60, 2016 (In Persian).
 17. Mohammadi, A., and Ramezanizadeh, M. “Numerical Investigation of Aeroacoustic Behavior of Flow over Tandem Cylinders Applying Large Eddy Simulation Approach,” Journal of Acoustical Engineering Society of Iran, Vol. 2, No. 2, 2015 (In Persian).
 18. Elsayed, M., Scarano, F. and Verhaagen, N.G. “Leading-Edge Shape Effect on the Flow over Non-Slender Delta Wings”, Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Vol. 46, No. 3, pp. 823-834, 2008.
 19. Mat, S.B. “The Analysis of Flow on Round-Edged Delta Wings”, PhD Dissertation, Department of Aerospace Engineering, University of Glasgow, Malaysia, 2011.