دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395 (710) 
2. مطالعه‌ تجربی جت مایع در جریان پاشش متقاطع توسط تکنیک شلرین

صفحه 17-27

راحله اخوین انصاری؛ فتح اله امی؛ احسان موحدنژاد