بررسی آزمایشگاهی مشخصه های موثر بر عملکرد سیستم تشخیص شکست خط در عملگرهای خطوط لوله انتقال گاز

نویسندگان

دانشگاه صنعتی بابل

چکیده

عملگرهای دارای سیستم تشخیص شکست خط لوله به دلایل متعدد در مناطقی با عدم دسترسی به شبکه سراسری برق، دارای شرایط صعب العبور و یا با هدف نیاز به ایجاد شرایط پدافند غیر عامل و یا حفاظت از اکوسیستم‌هایی همچون رودخانه و جنگل روی خطوط انتقال نفت و گاز نصب می‌گردند. اثر مشخصه‌های قطر اوریفیس موجود در سیستم، فشار اولیه خط لوله و نرخ افت فشار ناشی از شکست خط بر اختلاف فشار طرفین شیر دیافراگمی در سیستم تشخیص شکست خط به صورت آزمایشگاهی با گاز نیتروژن بررسی شد. بیشینه اختلاف فشار طرفین شیر دیافراگمی جهت تنظیم بار اعمالی به فنر شیر 2/3 دارای اهیمت است زیرا سیال پرفشار نیتروژن در حالت آماده‌باش قبل از شیر 2/3 قرار دارد که با رسیدنِ اختلاف فشار طرفین شیر دیافراگمی به مقدار تنظیمی فنر سبب تغییر وضعیت آن و در نتیجه عملکرد عملگر می‌شود. با افزایش نرخ افت فشار شکست خط یا کاهش قطر اوریفیس و یا کاهش فشار اولیه خط لوله، اختلاف فشار طرفین شیر دیافراگمی (بین مخزن مرجع و خط لوله) افزایش می‌یابد. مقدار زمان دست‌یابی به اختلاف فشار بیشینه طرفین شیر دیافراگمی (معیار عملکردی عملگر) تنها به اندازه قطر اوریفیس بستگی دارد و مستقل از فشار اولیه خط لوله و افت فشار شکست است و با افزایش قطر اوریفیس، کاهش می‌یابد. نمودار اختلاف فشار بیشینه بر حسب نرخ افت فشار شکست برای مقادیر مختلف فشارهای اولیه خط لوله و قطرهای اوریفیس ارائه شده است که مبنای طراحی و تنظیم این نوع عملگر پرکاربرد و با اهمیت در خطوط انتقال گاز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Nesbitt, B. “Handbook of Valves and Actuators: Valve and Actuators Selection”, Chapter 19, Butterworth-Heinemann, pp.425-432, UK, 2011.
 2. Zhang, P. “Advanced Industrial Control Technology: A Handbook for Engineers and Researchers, Sensors and Actuators for Industrial Control, Chapter 1”, pp.2-186, Elsevier, UK, 2010.
 3. Keller, H., and Isermann, R. “Model-Based Nonlinear Adaptive Control of a Pneumatic Actuator”, Control Eng. Practice, Vol. 1, No. 3, pp. 505-511, 1993.
 4. Sorli, M., Gastaldi, L., Codina, E., and Heras, S. “Dynamic Analysis of Pneumatic Actuators”, Simulation Practice and Theory, No. 7, pp.58-602, 1999.
 5. Sekhavat, P., Sepehri, N., and Wu, Q. “Impact Stabilizing Controller for Hydraulic Actuators with Friction: Theory and Experiments”, Control Engineering Practice, Vol. 14, pp. 1423-1433, 2006.
 6. Oriol, G.B., Campanile, F., Galceran, S.A., Montesinos, D.M. and Rull, J.D. “Hydraulic Actuator Modeling for Optimization of Mechatronic and Adaptronic Systems”, Mechatronics, Vol. 18, No. 10, pp. 634-640, 2008.
 7. Rongjie, K., Zongxia, J., Shaoping, W., and Lisha, C. “Design and Simulation of Electro-hydrostatic Actuator with a Built-in Power Regulator”, Chinese Journal of Aeronautics, Vol. 22, pp. 700-706, 2009.
 8. Marton, S., Fodor, S., and Sepehri, N. “A Practical Method for Friction Identification in Hydraulic Actuators”, Mechatronics, Vol. 21, pp. 350-356, 2011.
 9. Mehmood. A., Laghrouche, S., and Bagdouri, M. “Modeling Identification and Simulation of Pneumatic Actuator for VGT System”, Sensors and Actuators A, Vol. 165, pp. 367–378, 2011.
 10. Yaoxing, S., Hang, Y., Zongxia, J. and Nan, Y. “Matching Design of Hydraulic Load Simulator with Aerocraft Actuator”, Chinese Journal of Aeronautics, Vol. 26, No. 2, pp. 470-480, 2013.
 11. Li, K., Zhong, L., Lu, K., and Ping, Y. “Thermal-Hydraulic Modeling and Simulation of the Hydraulic System, Based on the Electro-Hydrostatic Actuator”, Procedia Engineering, Vol. 80, pp. 272 – 281, 2014.
 12. Harris, P., Nolan, S., Garet E., and Donnell, O., “Energy Optimisation of Pneumatic Actuator Systems in Manufacturing”, Journal of Cleaner Production, Vol. 72, pp. 35-45, 2014.
 13. Liu, B., Hou, Y., Li, D., and Yang, J. “A Thermal Bubble Micro-Actuator with Induction Heating”, Sensors and Actuators A, Vol. 2, No. 2, pp. 8–14, 2015.
 14. Guo, K., Wei, J., Fang, J., Feng, R., and Xiaochen, W. “Position Tracking Control of Electro-Hydraulic Single-Rod Actuator, Based on an Extended Disturbance Observer”, Mechatronics, Vol. 27, pp. 47–56, 2015.