بررسی جریان سرد پشت شعله نگهدارهای وی- شکل به روش PIV

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در مقاله حاضر ضمن معرفی نوع جدیدی از شعله‌نگهدارها، با استفاده از روش PIV ویژه‌گی‌های میدان جریان در پشت آن در رژیم جریان سرد بررسی شده است. میدان‌های سرعت لحظه‌ای، عدد استروهال، میدان سرعت متوسط، میدان ورتیسیتی، طول و هندسه ناحیه بازچرخش از جمله خصوصیاتی هستند که متأثر از شکل هندسی شعله نگهدار می‌باشند. در این مقاله، تاثیر شکل شعله‌نگهدار بر این خصوصیات مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش PIV ساختار پیچیده و ناپایای این جریان با دقت زیاد زمانی و مکانی بدست آمده است. این آزمایشها بر روی دو نوع شعله‌نگهدار وی-شکل، یکی با لبه صاف و دیگری با لبه موج‌دار انجام شده‌ است. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از افزایش طول و عرض ناحیه بازچرخش در شعله‌نگهدار با لبه موج‌دار نسبت به شعله‌نگهدار با لبه‌ صاف می‌باشد. برای هر دو نوع شعله‌نگهدار یک ساختار متقارن از جریان در پشت شعله‌نگهدار به‌وجود می‌آید. همچنین، افت فشار استاتیک پشت شعله‌نگهدار موج‌دار بیشتر از شعله‌نگهدار لبه صاف می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Mattingly, J.D. “Aircraft Engine Design”, AIAA, Reston, Virginia, 2002.
 2. Briones, A.M. Sekar, B. “Effect of Von Karman Vortex Shedding on Regular and Open-Slit V-gutter Stabilized Turbulent Premixed Flames, DTIC Document, pp. 2012.
 3. E. Dezubay, Characteristics of disk-controlled flames”, Aero Digest, Vol. 61, No. 1, pp. 54-57, 1950.
 4. King, C. R. “A Semiempirical Correlation of Afterburner Combustion Efficiency and Lean-Blowout Fuel-air-ratio Data with Several Afterburner-inlet Variables and Afterburner Lengths” National Advisory Committee for Aeronautics, Cleveland, 1957.
 5. Zukoski, E.E., Marble, F.E. “Experiments Concerning the Mechanism of Flame Blowoff from Bluff Bodies”, Jet Propulsion Laboratory, 205-210, 1983.
 6. Loblich, K.R. “Zur Kinetik der Stabilisierung Turbulenter Flammen Durch Flammenhalter, Thesis, Technische Hochschule, Hannover Germany”, 1962.
 7. Winterfeld, G. “On Processes of Turbulent Exchange Behind Flame Holders”, In Symposium (International) on Combustion, Vol. 10, No. 1, pp. 1265-1275, 1965.
 8. Davies, T.W. and Beer, J. “Flow in The Wake of Bluff-Body Flame Stabilizers”, In Symposium (International) on Combustion, Vol. 13, No. 1, pp. 631-638, 1971.
 9. Sullerey, R., Gupta, A. and Moorthy, C. “Similarity in the Turbulent Near Wake of Bluff Bodies”, AIAA journal, Vol. 13, No. 11, pp. 1425-1429, 1975.
 10. Bakrozis, A., Papailiou, D. and Koutmos, P. “A Study of the Turbulent Structure of a two-dimensional Diffusion Flame Formed behind a Slender Bluff-Body”, Combustion and Flame, Vol. 119, No. 3, pp. 291-306, 1999.
 11. Li, F., Banaszuk, A., Tadmor, G., Noack, B., and Mehta, P.G. “A Reduced Order Galerkin Model for the Reacting Bluff Body Flame Holder”, 3rd AIAA Flow Control Conference, San Francisco, California, pp. 2006-3487, 2006.
 12. Bush, S.M. and Gutmark, E.J. “Reacting and Non-reacting Flowfields of a V-gutter Stabilized Flame”, AIAA journal, Vol. 45, No. 3, pp. 662-672, 2007.
 13. Kiel, B., Garwick, K., Lynch, A., Gord, J. R., and Meyer, T. “Non-reacting and Combusting Flow Investigation of Bluff Bodies in Cross Flow”, In 42nd AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit, p. 5234, 2006.