دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395 (724) 
3. بررسی جریان سرد پشت شعله نگهدارهای وی- شکل به روش PIV

صفحه 29-38

مهدی سلیمانی؛ حجت قاسمی؛ عباس ابراهیمی؛ سید محمدعلی نجفی