بررسی و تصحیح مدل آشفتگی اسپالارت- آلمارس و اعمال آن در جریان حول ایرفویل NACA0012

نویسندگان

محمود پسندیده فرد و عدنان محمدی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مقاله معادلات کامل ناویر- ‌استوکس دو‌بعدی در جریان خارجی آشفته به‌طور عددی مدل‌‌سازی شده ‌است، بدین‌منظور، جهت محاسبه شارهای غیر‌لزج از روش بالادستیAusm+up و برای مدل‌‌سازی جریان آشفته از مدل تک معادله‌ای اسپالارت- آلماراس استفاده شده است. مدل اسپالارت- آلماراس به‌کارگرفته‌‌شده، نسخه اصلاح‌شده این مدل آشفتگی است که از تولید لزجت دینامیکی منفی جلوگیری می‌کند. این مسئله کمتر در مقالات مورد ‌توجه قرار گرفته است. اصلاحیه مطرح‌شده به کمک تصحیح ترم‌های پخش و چشمه در تک معادله‌ مدلِ آشفتگی انجام ‌شده است. جهت اعتبار‌سنجی دقت و پایداری مدل آشفتگی و روش محاسبه شار‌ها جریان کاملاً آشفته با رینولدز در ماخ 799/0 در زاویه حمله 26/2 درجه و همچنین جریان با رینولدز و زوایای حمله (صفر و ده) درجه در اطراف ایرفویل NACA0012 بررسی ‌شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد، فریم محاسباتی طراحی شده تطبیق مناسبی با داده های آزمایشگاهی دارد و به‌علاوه تعداد تکرار لازم برای همگرایی کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


 1. Javaherchi, T. “Review of Spalart-Allmaras Turbulence Model and Its Modifications”. University of Washington, 2010.
 2. Gatsis, j. “Investigating the Spalart-Allmars Turbulence model”, university of Toronto, Institute for Aerospace Studies, 2007.
 3. Lorin, E., Amine, A, and Soulaimani, A. “A Positivity Preserving Finite Element–Finite Volume Solver for the Spalart–Allmaras Turbulence Model”, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 196, NO. 17 , pp. 2097-2116, 2007.
 4. Pletcher, R.H, Tannehill, J. C., and Anderson, D. “Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer”. CRC Press, Florida,2012.
 5. Oliver, T.A and Darmofal, D.L. “An Unsteady Adaptation Algorithm for Discontinuous Galerkin Discretizations of RANS Equations”, In 18th AIAA Computational Fluid Dynamics Conference , 2007.
 6. Drosson, M. “Development of a High-Order Interior Penalty Discontinuous Galerkin Method for Compressible Turbulent Flows Application to Reynolds-Averaged Navier-Stokes and Large Eddy Simulations”, Phd dissertation, Aerospace and aeronautics engineering, Universite de Liège, Belgique, 2008.
 7. Sepahi, j. “Numerical and Experimental Investigation of Supersonic Flow in Axisymmetric Inlet”, M.Sc. Thesis, Aerospace department ,2009.
 8. xiaobo, Y. “Implementation and Validation Spalart-Allmaras Turbulence Model in PMB3D Code”, Department of Aerospace Engineering, University of Glasgov, United Kingdom, 2002.
 9. Wang, B.“Detached-Eddy Simulation of Flow Non-Linearity of Fluid-Structural Schemes and Parallel Computation”, Phd Dissertation, Miami Univ. ,Mechanical and Aerospace department,2009.
 10. Rusmey, C, and Smith, B. “Description of a Website Resource for Turbulence Modeling, Verification and Validation”, AIAA Paper, Vol.4742, 2010.
 11. Nakamori, I. and Ikohagi, T. ‘‘Large Eddy Simulation of Transonic Turbulent Flow Over an Airfoil Using a Shock Capturing Scheme with Zonal Embedded Mesh’’,. Tohoku univ Sendai (Japan) Inst of fluid science , 2001.