تحلیل هیدرودینامیکی شناورهای تندرو با پله های عرضی - تحلیل حساسیت شرایط بارگذاری به هواگیری پله های عرضی

نویسندگان

دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

تمایز اساسی بین شناورهای دریایی سرشی و شناورهای متداول جابجایی و شبه جابجایی، بهره گیری از نسبت نیروی هیدرودینامیکی علاوه بر نیروی بویانسی است. میدان فشار هیدرودینامیکی ایجاد شده در کف این شناورها باعث کاهش ارتفاع آبخور شناور و درنتیجه کاهش نیروی مقاومت در آنها می شود. کاهش مقاومت هیدرودینامیکی، دست یابی به سرعت های بالاتر به ازای توان پیشبرنده معین را فراهم می-نماید. یکی از روش های افزایش کارایی سطوح هیدرودینامیکی کف بدنه در شناورهای دریایی سرشی استفاده از پله های عرضی در محل مناسبی از کف بدنه می باشد. طراحی صحیح موقعیت و ارتفاع پله های عرضی متناسب با موقعیت مرکز جرم، شرایط بارگذاری و سرعت، امری مهم و حساس می باشد. این پله ها در صورت عدم تطابق با شرایط فوق الذکر می‌توانند اثرات نامطلوبی بر هیدرودینامیک شناور نیز داشته باشند. در این تحقیق، به کمک دینامیک سیالات عددی میدان و الگوی جریان روی یک شناور تندرو تک پله‌ای و دو پله ای در دوحالت شرایط صحیح کاربری و شرایط بارگذاری نامناسب تحلیل شده است. برای بررسی توزیع دو فاز آب و هوا و مدل سازی اثر سطح آزاد از روش نسبت حجم (VOF) استفاده شده است. این شبیه سازی‌ها برای مدل یک شناور واقعی بنام "کوگار" در دو حالت تک پله ای و با دو پله عرضی انجام گرفته است. برای اطمینان از صحت شبیه سازی ها، بررسی استقلال از شبکه و همچنین معتبرسازی نتایج با مدل آزمایشگاهی انجام گرفته است. تاکید این مقاله بر بررسی وضعیت هواگیری مناسب پشت پله‌های عرضی برای شناورهای سرشی با تک پله عرضی و دو پله‌ای می‌باشد. نتایج نشان می دهند که حساسیت رفتار هیدرودینامیکی شناورهای تندرو پله دار به بارگذاری، سرعت و زاویه تریم بسیار بیشتر از شناورهای بدون پله می باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Doctors, L.J. “Hydrodynamics of High-speed Small Craft”, Technical Report, University of Michigan, 1985.
 2. Savitsky, D. and Morabito, M. “Surface Wave Contours Associated with the Forebody Wake of Stepped Planing Hulls”, Marine Technology, Vol. 47, No. 1, pp. 1–16, 2010.
 3. Lotfi, P., Ashrafizaadeh, M. and Esfahani, R.K. “Numerical Investigation of A Stepped Planing Hull in Calm Water”, Ocean Eng., Vol. 94, No. 1, pp.103–110, 2015.
 4. Clement, E.P. and Blount, D.L. “Resistance Tests of Systematic Series of Planing Hull Forms”, SNAME Transaction, Vol. 71, No. 1, pp. 491-579, 1963.
 5. Faltinsen, O.M. “Hydrodynamics of High Speed Marine Vehicles”, Cambridge University Press, New York, NY 10011-4211, USA, 2006.
 6. Caponnetto, M. “Practical CFD Simulations for Planing Hulls”, In: The Second International Euro Conference on High Performance Marine Vehicles, Hamburg, pp. 128–138, 2001.
 7. Brizzolara, S. and Serra, F. “Accuracy of CFD Codes in the Prediction of Planing Surfaces Hydrodynamic Characteristics”, The Second International Conference on Marine Research and Transportation. pp. 147–159, 2007.
 8. Savitsky, D. “Hydrodynamic Design of Planing Hulls”, Marine Technology, Vol. 1, No. 1, pp. 71-95, 1964.
 9. Shuford, C.L. “A Theoretical and Experimental Study of Planing Surfaces Including Effects of Cross Section and Plan Form”, NACA Report-1355, 1958.
 10. Ghadimi, P., Tavakoli, S., Dashtimanesh A. and Pirooz, A. “Developing a Computer Program for Detailed Study of Planing Hull’s Spray, Based on Morabito’s Approach”, J. Marine Science and Application, Vol. 13, No. 1, pp. 402-415, 2014.
 11. Garland, W.R. and Maki, K.J. “A Numerical Study of A Two - Dimensional Stepped Planing Surface”, J. Ship Prod. Des., Vol. 28, No. 2, pp. 60–72, 2012.
 12. Tavakoli, M.,Vafaesefat, M., and Seif, M.S. “Hydrodynamic Characteristics of Planning Boat with Variable Dead-raise”, The 13th Marine Industries Conf., Kish, Iran, 2012. (In Persian).
 13. Ghasemi, H. and Bagherzade, M., “Study of Dynamic Stability of Planning Boats Equipped with Interceptor”, The 14th Marine Industries Conf., Tehran, Iran, 2013 (In Persian).
 14. Mansori, M., Ghasemi, H., Mosavizadegan, M. “Trim Control of Planning Boats Using Interceptor”, In: Proceeding of the 11th Marine Industries Conf., Tehran, Iran. (In Persian).
 15. Makasyeyev, M.V. “Numerical Modeling of Cavityflow on Bottom of a Stepped Planing Hull”, The Seventh International Symposium Cavitation, Ann Arbor, Michigan, USA, 2009.
 16. Taunton, D., Hudson, D., and Shenoi, R. “Characteristics of a Series of High Speed Hard Chine Planing Hulls-part 1: Performance in Calm Water”, Int. J. Small Craft Technol., Vol. 152, No. 1, pp. 55–75, 2010.
 17. Wang, S., Su, Y., Zhang, X., and Yang, J. “RANSE Simulation of High-speed Planning Craft in Regular Waves”, J. Marine Science and Application, Vol. 11, No. 1, pp. 447-452, 2012.
 18. Aghajani, A. and Seif, M.S. “Comparison of the Effects of Transverse Steps on Resistance of Planning Boat”, The 15th Marine Industries Conference, Tehran, 2014 (In Persian).