دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار و تابستان 1396 (798) 
6. محاسبه ویسکوزیته نانو سیال مدل فرضی SPC آب در دینامیک مولکولی

صفحه 67-78

علیرضا شاطری؛ محمدمهدی زارعی کردشولی؛ وحید زارعی