بهینه‌سازی مشخصات حرکتی یک ایرفویل نوسانی در نزدیکی سطح آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش پاسخ سطح

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این تحقیق، حرکت نوسانی ایرفویل در جریان لزج، آشفته، و پایا، در نزدیک سطح آب، به منظور بهینه سازی تاثیر پارامترهای هندسی و نوسانی بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل توسط یک روش عددی شبیه­سازی شده است. در این شبیه­سازی، معادلات ناویراستوکس با استفاده از روش حجم­ محدود با دقت مرتبه­ دوم گسسته و توسط الگوریتم پیمپل حل شده ­است. و برای بهینه سازی از الگوریتم ژنتیک در روش پاسخ سطح  استفاده شده است. در روند شبیه­سازی، برای پیش­بینی سطح آزاد سیال، روش کسر ­حجمی مورد استفاده قرار گرفته ­است. مقایسه قسمتی از نتایج این شبیه­سازی، با داده­های عددی مربوط به یک ایرفویل نوسانی در نزدیکی سطح زمین صحت تحقیق را تایید می­نماید. این شبیه سازی در سه فرکانس کاهیده، سه دامنه نوسان و سه فاصله ایرفویل از سطح آب انجام شده است. نتایج حاصل نشان می­دهد که در نزدیک سطح، ارتفاع پروازی نسبت به دو پارامتر دیگر بر ضرایب آیرودینامیکی موثرتر است. همچنین به بهینه سازی با روش پاسخ سطح و الگوریتم ژنتیک پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان می­دهد که بالواره با فاصله­ی پروازی بی بعد 0.539،  فرکانس کاهیده 0.5 و دامنه نوسان بی بعد 0.025  بهینه­ترین مقدار نسبت ضریب برآ به پسا را ایجاد می­کند.

کلیدواژه‌ها


 1. Wiesesberger, ­C. “Wing Resistance Near the Ground”, NASA, Report Number:           NACA-TM-77, Vol. 1, No. 10, pp. 145–147, 1921.
 2. Rozhdestvensky, K.V. “Matched Asymptotic in Aerodynamics of WIG Vehicles”; The Intersociety High Performance Marine Vehicles Conference and Exhibit, HMPV 92, St. Petersburg, Russia, 1992.
 3. Rozhdestvensky, K.V. “Wing-in-ground Effect Vehicles”, Progress in Aerospace sciences, Vol. 42, No. 3, pp. 211–283, 2006.
 4. Xin, Z. and Jonathan, Z. “Aerodynamics of a Double Element Wing in Ground Effect”, American Institute of Aeronautics and Astronautics Journal. Vol. 41, No. 6, pp. 1007-1016, 2003.
 5. Cui, E.J. “Advance and Problems in WIG Vehicle Research and Application”; High Performance Marine Vehicles, Shanghai, China, Vol. 1, No. 15, pp. 1–6, 2003.
 6. Ahmed, M.R., Sharma, S.D. “An Investigation on the Aerodynamics of a Symmetrical Airfoil in Ground Effect”, Experimental Thermal and Fluid Science. Vol. 29, No. 6, pp. 633-647, 2005.
 7. Ogurek, D. and Ashworth, J. “Experimental Investigation of Various Winglet Designs for a Wing in Ground Effect”; The 22nd Applied Aerodynamics Conference and Exhibit., Rhode Island, Greece, pp. 4720, 2004.
 8. Kliment, L. and Rokhsaz, K. “Experimental Investigation of Pairs of Vortex Filaments in Ground Effect”, J. Aircraft, Vol. 45, No. 2, pp. 622-629, 2008.
 9. Park, K., Kim, B.S., Lee, J., and Kim, K.S. “Aerodynamics and Optimization of Airfoil Underground Effect”, Int. J. Mechanical Systems Sci. and Eng. Vol. 40, No. 9, pp. 332- 339, 2009.
 10. Lee, J., Hong, C., Kim, B., Park, K., and Ahn, J. “Optimization of Wings in Ground Effect Using Multi-Objective Genetic Algorithm”; The 48th AIAA Aerospace Sciences Meeting Including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition. Orlando, Florida, 2010.
 11. Djavareshkian, M.H., Esmaeli, A., and Parsani, A. “A Comparison of Smart and Conventional Flaps Close to Ground on Aerodynamic Performance”, Aerospace Science and Technology, Vol. 7, No. 2, pp. 93-106, 2010.
 12. Djavareshkian, M.H., Esmaeli, A., and Parsani, A. “Aerodynamics of Smart Flap under Ground Effect”, Aerospace Science and Technology. Vol.15, No. 8, pp. 642-652, 2011.
 13. Pillai, N.S., Anil, T., Aravind, R., Vinod, R., Kumer, S.E., Zaid, Z.U., Antony, J.K., and Manojkumar, M. “Investigation on Airfoil Operating in Ground Effect Region”, Int. J. Eng. & Techn Vol. 3, No. 4, pp. 540–544, 2014.
 14. Qu, Q., Lu, Z., Liu, P., and Agarwal, R.K. “Numerical Study of Aerodynamics of a Wing-in-Ground-Effect Craft”, J. Aircraft, Vol. 51, No. 3, pp. 913-924, 2014.
 15. Qu, Q., Ju, B., Huang, L., and Liu, P. “Flow Physics of a Multi- element Airfoil in Ground Effect”; The 54th AIAA Aerospace Sciences Meeting. San Diego, California, USA, 2016.
 16. Lee, J.H., Kim, B.S., and Park, K.W. “Aerodynamic Characteristics and Shape Optimization of Airfoils in WIG Craft Considered Ground Effect”, Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers, Vol 30, No. 11, pp. 1084-1092, 2006.
 17. Park, K., Kim, B.S., Lee, J., and Kim, K.S. “Aerodynamics and Optimization of Airfoil under Ground Effect”, Int. J. Mech. Sci. and Eng. Vol. 1, No. 4, pp. 385-391, 2009.
 18. Lee, S.H. and Lee, J.  “Aerodynamic Analysis and Multi-objective Optimization of Wings in Ground Effect”, Ocean Engineering, Vol. 68, No. 1, pp. 1-13, 2013.
 19. Esmaeili, A., Djavareshkian, M.H., and Parsania, A. “Optimization of Moving Wing in Ground Effect, Using Response Sureface Method”,     J. Aerosp. Sci. Technol Soc., Vol. 10, No. 2, pp. 37-47, 2013.
 20. Menter, F.R. “Two-Equation Eddy-Viscosity Turbulence Models for Engineering Applications”, American Institute of Aeronautics and Astronautics J., Vol. 32, No. 8, pp. 1598-1605, 1994.
 21. Hirt, C.W.and Nichols, B.D. “Volume of Fluid (VOF) Method for the Dynamics of Free Boundaries”, J. Computational Physics. Vol. 39, No. 1, pp. 201-225, 1981.
 22. Rodriguez, D.L. “Response Surface Based Optimization with a Cartesia CFD Method”, The 23rd AIAA Applied Aerodynamics Conf., Toronto, Ontario, 2003.
 23. McCall, J. “Genetic Algorithms for Modelling and Optimization”, J. Comp. and Appl. Math., Vol. 184, No. 1, pp. 205-222, 2005.
 24. Sharma, S. and Clement, S. “CFD Simulation of the Flow Characteristics of NACA0012 and DHMTU Airfoils in Ground Effect”; In ASME 2014 4th Joint US-European Fluids Engineering Division Summer Meeting Collocated with the ASME 2014 12th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels. American Society of Mechanical Engineers Digital Collection. Chicago, Illinois, USA, 2014.
 25. Moryossef, Y. and Levy, Y. “Effect of Oscillations on Airfoils in Close Proximity to the Ground”, American Institute of Aeronautics and Astronautics J., Vol. 42, No. 9, pp.1755-1764, 2004.