دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 23، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-80 
3. مطالعه عددی اثر شکل هندسی و ارتفاع سقوط پرتابه بر سرعت حرکت در آب به روش کوپل اویلری-لاگرانژی

صفحه 25-42

محمد حسین تقی زاده ولدی؛ محمد رضا عطرچیان؛ عطا جعفری شالکوهی؛ الهام چاوشی