شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ جریان حول پله نامحدود با استفاده از الگوریتم عددی مرتبه بالا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، دپارتمان مهندسی مکانیک، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در مطالعه حاضر، جریان سه‌بعدی، غیر دائم و آشفته حول پله نامحدود با روش شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ به‌صورت عددی حل شده است. با توجه به قابلیت مناسب روش تفاضلی فشرده در حل عددی مرتبه بالای جریان تراکم‌پذیر، از این روش برای حل معادلات فیلترشده     ناویر- استوکس در مختصات جامع منحنی‌لخط در یک شبکه سازمان یافته چند بلوکی استفاده شده است. به‌منظور بررسی اثر مدل‌سازی تنش زیر شبکه، از مدل اسماگورینسکی، مدل ویسکوزیته انرژی سینماتیک تعمیم‌یافته (MKEV)، مدل اسماگورینسکی دینامیکی (DSM) و مدل ادی- ویسکوزیته موضعی تطبیق یافته با دیواره (WALE) استفاده شده است. نتایج عددی دربرگیرنده مشخصات عمومی جریان حول پله معکوس، اعم از طول ناحیه جدا شده پشت پله، ضریب اصطکاک، ضریب فشار، پروفیل سرعت متوسط (در جهت جریان اصلی و عمود بر آن) و تنشهای رینولدز است. نتایج شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ در مطالعه فعلی با نتایج آزمایشگاهی و نتایج شبیه‌سازی مستقیم و شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ چاپ‌شده در سایر مراجع مقایسه شده و انطباق بسیار مناسب مشاهده گردید. نتایج نشان می‌دهد که مدل‌های DSM و WALE، مشخصات و جلوه‌های جریان روی پله را با دقت بیشتری (با دقتی نزدیک به شبیه‌سازی عددی مستقیم ارائه‌شده در مراجع) نسبت به مدل و MKEV پیش‌بینی کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


 1. Pont-Vílchez, A., Trias, F., Gorobets, A., and Oliva, A. "Direct numerical simulation of backward-facing step flow at Re= 395 and expansion ratio 2," Journal of Fluid Mechanics, 863, pp. 341-363, 2019.##
 2. Driver, D. M., Seegmiller, H. L., and Marvin, J. G. "Time-dependent behavior of a reattaching shear layer," AIAA journal, Vol. 25, pp. 914-919, 1987,.##
 3. Eaton, J., and Johnston, J. "A review of research on subsonic turbulent flow reattachment," AIAA journal, Vol. 19, No.9, pp. 1093-1100, 1981,.##
 4. Rajasekaran, J. "On the flow characteristics behind a backward-facing step and the design of a new axisymmetric model for their study," , PhD Dissertation,  University of Toronto, 2011.##
 5. Adams, E., and Johnston, J. "Effects of the separating shear layer on the reattachment flow structure part 2: Reattachment length and wall shear stress," Experiments in Fluids, Vol.6, No.7, pp. 493-499, 1988.##
 6. De Brederode, V., and Bradshaw, P., Three-dimensional Flow in Nominally Two-dimensional Separation Bubbles: Flow Behind a Rearward-facing Step. I, Department of Aeronautics, Imperial College of Science and Technology, 1972.##
 7. Isomoto, K., and Honami, S. "The effect of inlet turbulence intensity on the reattachment process over a backward-facing step," Journal of fluids engineering, Vol. 111, No.1, pp. 87-92, 1989.##
 8. Jovic, S., and Driver, D. M. "Backward-facing step measurements at low Reynolds number, Reh= 5000," NASA TM, 108807, 1994.##
 9. Kuehn, D. A. D. "Effects of adverse pressure gradient on the incompressible reattaching flow over a rearward-facing step," AIAA journal, Vol. 18, No.3, pp. 343-344, 1980.##
 10. Ötügen, M. "Expansion ratio effects on the separated shear layer and reattachment downstream of a backward-facing step," Experiments in fluids, Vol.10, No.5, pp. 273-280, 1991.##
 11. Le, H., Moin, P., and Kim, J. "Direct numerical simulation of turbulent flow over a backward-facing step," Journal of Fluid Mechanics, Vol. 330, pp. 349-374, 1997.##
 12. Aider, J.-L., Danet, A., and Lesieur, M. "Large-eddy simulation applied to study the influence of upstream conditions on the time-dependant and averaged characteristics of a backward-facing step flow," Journal of Turbulence, Vol.8 , 2007,.##
 13. Benocci, C., Giammanco, R., Manna, M., and Simons, E. "Large eddy simulation of turbulent flows via domain decomposition techniques. Part 2: applications," International journal for numerical methods in fluids, Vol. 48, No.4, pp. 397-422, 2005.##
 14. Kanchi, H., Sengupta, K., and Mashayek, F. "Effect of turbulent inflow boundary condition in LES of flow over a backward-facing step using spectral element method," International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 62, pp. 782-793, 2013.##
 15. Panjwani, B., Ertesvåg, I. S., Gruber, A., and Rian, K. E. "Large eddy simulation in generalized curvilinear coordinates using conventional approach: Theory and validation," International Journal for Numerical Methods in Fluids, Vol. 9, No.3, pp. 671-690, 2012.##
 16. Patil, S., and Tafti, D. "Wall modeled large eddy simulations of complex high Reynolds number flows with synthetic inlet turbulence," International Journal of Heat and Fluid Flow, Vol. 33, No.1, pp. 9-21, 2012.##
 17. Geurts, B. J., Rouhi, A., and Piomelli, U. "Recent progress on reliability assessment of large-eddy simulation," Journal of Fluids and Structures, 2019,.##
 18. Esmaeili, M., and Afshari, A. "LES/FMDF of premixed methane/air flow in a backward-facing step combustor," Energy Equipment and Systems, Vol. 7, No.2, pp. 159-173, 2019.##
 19. Choi, S.-K., and Lin, C.-L. "A simple finite-volume formulation of the lattice Boltzmann method for laminar and turbulent flows," Numerical Heat Transfer, Part B: Fundamentals, Vol. 58, No.4, pp. 242-261, 2010.##
 20. Shih, T.-H., Liou, W. W., Shabbir, A., Yang, Z., and Zhu, J. "A new k-ϵ eddy viscosity model for high reynolds number turbulent flows," Computers & Fluids, Vol. 24, No.3, pp. 227-238, 1995.##
 21. Javadi, K., Darbandi, M., and Taeibi-Rahni, M. "Three-dimensional compressible–incompressible turbulent flow simulation using a pressure-based algorithm," Computers & fluids, Vol. 37, No.6, pp. 747-766, 2008.##
 22. Nazif, H. R., and Tabrizi, H. B. "Applying a non-equilibrium wall function in k–ε turbulent modelling of hydrodynamic circulating flow," Applied Mathematical Modelling, Vol. 38, No. 2, pp. 588-598, 2014.##
 23. Razavi, S., and Hanifi, M. "A multi-dimensional virtual characteristic scheme for laminar and turbulent incompressible flows," Journal of Applied Fluid Mechanics, Vol. 9, No.4, pp. 1579-1590, 2016.##
 24. Sheikhi, N., Najafi, M., and Enjilela, V. "Extending the Meshless Local Petrov–Galerkin Method to Solve Stabilized Turbulent Fluid Flow Problems," International Journal of Computational Methods, Vol. 16, No.1, p. 1850086, 2019.##
 25. Hasse, C., Sohm, V., Wetzel, M., and Durst, B. "Hybrid URANS/LES turbulence simulation of vortex shedding behind a triangular flameholder," Flow, turbulence and combustion, Vol. 8, No.1, pp. 1-20, 2009.##
 26. Luo, D. "Numerical simulation of turbulent flow over a backward facing step using partially averaged Navier-Stokes method," Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 33, No.5, pp. 2137-2148, 2019.##
 27. Esmaeili, M., Afshari, A., and Jaberi, F. A. "Turbulent mixing in non-isothermal jet in crossflow," International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 89, pp. 1239-1257, 2015.##
 28. Esmaeili, M., and Afshari, A., "LES/FMDF of Mixing in Turbulent Jet in Cross-Flows,"; Proc. ASME Conf., USA, 2014.##
 29. Afshari, A., Jaberi, F. A., and Shih, T. I. "Large-eddy simulations of turbulent flows in an axisymmetric dump combustor," AIAA journal, Vol. 46, No.7, pp. 1576-1592, 2008.##
 30. Yoshizawa, A. "Statistical theory for compressible turbulent shear flows, with the application to subgrid modeling," Physics of Fluids (1958-1988), Vol. 29, No.7, pp. 2152-2164, 1986.##
 31. Colucci, P., Jaberi, F., Givi, P., and Pope, S., 1998, "Filtered density function for large eddy simulation of turbulent reacting flows," Physics of Fluids (1994-present), Vol.10, No.2, pp. 499-515, 1998.##
 32. Germano, M., Piomelli, U., Moin, P., and Cabot, W. H. "A dynamic subgrid‐scale eddy viscosity model," Physics of Fluids A: Fluid Dynamics (1989-1993), Vol.3, No.7, pp. 1760-1765, 1991.##
 33. Moin, P. a., Squires, K., Cabot, W., and Lee, S. "A dynamic subgrid‐scale model for compressible turbulence and scalar transport," Physics of Fluids A: Fluid Dynamics (1989-1993), Vol. 3, No.11, pp. 2746-2757, 1991.##
 34. Nicoud, F., and Ducros, F. "Subgrid-scale stress modelling based on the square of the velocity gradient tensor," Flow, Turbulence and Combustion, Vol. 62, No.3, pp. 183-200, 1999.##
 35. Garnier, E., Adams, N., and Sagaut, P. Large eddy simulation for compressible flows, Springer Science & Business Media, 2009.##
 36. Suh, J., Frankel, S. H., Mongeau, L., and Plesniak, M. W. "Compressible large eddy simulations of wall-bounded turbulent flows using a semi-implicit numerical scheme for low Mach number aeroacoustics," Journal of Computational Physics, Vol. 215, No. 2, pp. 526-551, 2006.##
 37. Lele, S. K. "Compact finite difference schemes with spectral-like resolution," Journal of computational physics, Vol. 103, No.1, pp. 16-42, 1992.##
 38. Visbal, M. R., and Gaitonde, D. V. "Very high-order spatially implicit schemes for computational acoustics on curvilinear meshes," Journal of Computational Acoustics, Vol. 9, No.4, pp. 1259-1286, 2001.##
 39. Gaitonde, D. V., and Visbal, M. R. "Further filevelopment of a Navier-Stokes Solution~ Procedure Based on Higher-Order Formula, 1999."##
 40. Gaitonde, D. V., and Visbal, M. R. "Pade-plusmn;-Type Higher-Order Boundary Filters for the Navier-Stokes Equations," AIAA journal, Vol. 38, No.11, pp. 2103-2112, 2000.##
 41. Gottlieb, S., Shu, C.-W., and Tadmor, E. "Strong stability-preserving high-order time discretization methods," SIAM review, Vol. 43, No.1, pp. 89-112, 2001.##
 42. Shu, C.-W., and Osher, S. "Efficient implementation of essentially non-oscillatory shock-capturing schemes," Journal of Computational Physics, Vol. 77, No.2, pp. 439-471, 1988.##
 43. Jameson, A., and Baker, T., "Solution of the Euler equations for complex configurations," Proc. 6th Computational Fluid Dynamics Conference Danvers, 1983.##
 44. Spalart, P. R. "Direct simulation of a turbulent boundary layer up to Rθ= 1410," Journal of Fluid Mechanics, Vol. 187, pp. 61-98, 1988.##
 45. Jones, W., and Wille, M. "Large-eddy simulation of a plane jet in a cross-flow," International journal of heat and fluid flow, Vol. 17, No. 3, pp. 296-306, 1996.##
 46. You, D., Bose, S., and Moin, P., "Grid-independent large-eddy simulation of compressible turbulent flows using explicit filtering," Proc. Proceedings of the Summer Program, pp. 203-210, 2010.##
 47. Cavar, D., and Meyer, K. E. "LES of turbulent jet in cross-flow: Part 1–A numerical validation study," International Journal of Heat and Fluid Flow, Vol. 36, pp. 18-34, 2012.##
 48. Esmaeili, M., Afshari, A., and Jaberi, F. A. "Large-eddy simulation of turbulent mixing of a jet in cross-flow," Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, Vol. 137, No.9, p. 091510, 2015.##
 49. Fröhlich, J., Mellen, C. P., Rodi, W., Temmerman, L., and Leschziner, M. A. "Highly resolved large-eddy simulation of separated flow in a channel with streamwise periodic constrictions," Journal of Fluid Mechanics, Vol. 526, pp. 19-66, 2005.##
 50. Pope, S. B. Turbulent flows, Cambridge university press, 2000.##
 51. Kolář, V. "Vortex identification: New requirements and limitations," International journal of heat and fluid flow, Vol. 28, No.4, pp. 638-652, 2007.##