شبیه سازی سه بعدی اثر هندسه و توزیع دما بر عملکرد پیل سوختی اکسید جامد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،تهران ، ایران

2 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، تهران ، ایران

چکیده

رشد سریع جمعیت، نیاز به منابع تجدید پذیر انرژی را افزایش خواهد داد. از طرفی وسعت آلودگی ناشی از سوخت‌های فسیلی، زندگی در کره خاکی را دچار مشکل ساخته است. به هر ترتیب ضرورت انتخاب جایگزین مناسب، ارزان قیمت و تمیز برای سوخت‌های فسیلی آشکار است. از جمله انرژی‌ مطرح، انرژی الکتریکی تولید شده به وسیله پیل‌های سوختی است که به دلیل بازدهی بالا، عدم آلایندگی محیط زیست و نیز مصرف هیدروژن به عنوان سوخت، در حال حاضر راه حل مناسبی می‌باشند. در این پژوهش پیل سوختی اکسید جامد با دو هندسه متفاوت به‌صورت سه بعدی شبیه‌سازی شده است. معادلات حاکم بر عملکرد پیل سوختی شامل الکتروشیمیایی، مومنتم، انتقال جرم و انرژی به‌صورت کوپل شده با استفاده از یک کد المان محدود تعریف، حل و بررسی شده‌اند. نتایج نشان داد که هندسه لوله‌ای با مشخصه‌های یکسان هندسه‌ای و مکانیکی دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل صفحه‌ای می‌باشد. نشان داده شد حل معادله انرژی و توزیع غیر یکنواخت دما باعث کاهش چگالی توان پیل سوختی تا حدود %7 می‌گردد. همچنین مشخص شد تغییرات فشار کاتدی بر عملکرد پیل سوختی اثر بیشتری نسبت به فشار آندی دارند. در پایان نتایج نشان داد افزایش ضخامت آند اثر قابل توجهی نسبت به افزایش ضخامت سایر اجزای پیل سوختی بر عملکرد آن دارد.

کلیدواژه‌ها


Smiley face

Rapid population growth will increase the need for renewable energy resources. On the other hand, the extent of pollution from fossil fuels has made life on Earth difficult. However, the need to choose a suitable, cheap and clean alternative to fossil fuels is obvious. One of the proposed energy sources is electrical energy generated by fuel cells, which are currently a suitable solution due to high efficiency, non-pollution of the environment and the use of hydrogen as fuel. In this research, a solid oxide fuel cell with two different geometries is simulated in three dimensions. The equations governing the performance of the fuel cell, including electrochemical, momentum, mass transfer, and energy, were coupled, solved and investigated by  using a finite element code,. The results showed that the tubular geometry with the same dimensions and mechanical characteristics has a better performance than the planar type. By solving the energy equation in the case of non-uniform temperature distribution, it was shown that the power density of the fuel cell reduces by about 7%. It was also found that cathodic pressure changes have a greater effect on fuel cell performance than anodic pressure changes. Furthermore, the results showed that increasing the thickness of the anode has a significant effect on increasing its performance compared to increasing the thickness of other fuel cell components.