دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 28، اسفند 1400 
تجزیه و تحلیل آیرودینامیکی سیستم‌های کاهش سرعت محموله به کمک چترها با استفاده از شبیه‌سازی سه بعدی

صفحه 1-17

محمدرضا سلیمی؛ امیر حمزه فرج الهی؛ امیر حسین محسنی کفشگر کلائی؛ محسن رستمی


شبیه‌سازی عددی و بررسی تأثیرات مولد گردابه بر ضرایب آیرودینامیکی روتور اصلی بالگرد در پرواز ایستا

صفحه 55-66

امیرحمزه فرج الهی؛ بیژن نیاورانی؛ محسن رستمی؛ علی اصغر نادری؛ فرید باقرپور