بررسی عددی و تجربی دست یابی به کمترین حساسیت نسبت به زاویه غلت جریان برای تخمین سرعت در زیر سطح به وسیله حسگر فشارسنج تفاضلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده دریایی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشکده و پژوهشکده فنی - مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

یکی از پارامترهای مهم در ناوبری یک رونده هوشمند زیرسطحی، تخمین سرعت با دقت مناسب است. یکی از روش‌های موجود در اندازه‌گیری سرعت در زیر سطح ، استفاده از سنسورهای فشارسنج تفاضلی است. در این مطالعه، به منظور دست یابی به کمترین حساسیت نسبت به زاویه غلت جریان آب در زیرسطح، محل بهینه نصب حسگرها فشارسنج بر پیشانی یک هندسه استوانه‌ای مورد توجه قرار گرفته‌است. در این مطالعه به صورت تجربی و عددی، 9 زاویه‌ی قرارگیری حسگرها نسبت به راس استوانه، به عنوان پارامتری اثرگذار در شش سرعت معین و پنج زاویه غلت جریان بررسی شده است. نتایج این بررسی ها نشان داده‌است که بهترین تخمین سرعت در زیرسطح با زاویه‌ی قرارگیری حسگرها در محدوده 35 درجه و با کمترین حساسیت نسبت به زاویه غلت جریان (5 درصد اختلاف با سرعت مرجع) قابل دست یابی است.

ک ت االلههه هه ه ااااا ا اا ا ا ا ا ب ی

کلیدواژه‌ها


Smiley face

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 32
پاییز و زمستان 1402
اسفند 1402
  • تاریخ دریافت: 30 مرداد 1402
  • تاریخ بازنگری: 17 آذر 1402
  • تاریخ پذیرش: 07 دی 1402
  • تاریخ انتشار: 30 بهمن 1402