دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 32، اسفند 1402 (پاییز و زمستان 1402) 
شبیه سازی عددی حرکات سه درجه آزادی زیردریایی در امواج نامنظم جهت تخمین نیروی درگ

صالح امینی؛ محمود رستمی ورنوسفادرانی؛ مجتبی دهقان منشادی؛ حسین نوروزی


مروری بر روش‌های مدلسازی و شبیه‌سازی عملکرد آیرودینامیکی روتور بالگرد

سید بصیر اجله؛ سعید کریمیان علی ابادی؛ محمدعلی جزوزیری


طراحی، ساخت و آزمون یک رانشگر جت مقاومتی متناسب با شرایط اتمسفری

مرتضی فرهید؛ محرم شاملی؛ آرزو اسماعیلی؛ عادل پورتقی


بررسی عددی خصوصیات جریان و انتقال حرارت روی یک صفحه مسطح تحت تاثیر یک جت برخوردی خود محرک

محدثه خودکامه،؛ فرید دولتی؛ نیما امانی فرد؛ محمد مهدی عبداله زاده سنگرودی