تحلیل عددی اثر خواص غیرنیوتنی سیالات بر پدیده ضربه قوچ در لوله‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عمران، موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی، گرگان، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر، رفتار یک سیال غیرنیوتنی در شرایط رخداد پدیده ضربه قوچ، به‌صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است. خواص غیرنیوتنی سیال نظیر رابطه غیرخطی تنش و کرنش و نیز دارابودن ثابت زمانی رهایی از تنش و...باعث می‌گردد که موج فشاری حاصل از قطع ناگهانی جریان، در این حالت، رفتاری متفاوت با یک سیال نیوتنی نظیر آب داشته باشد. سیستم مورد بررسی از نوع شیر، لوله و مخزن و معادلات حاکم بر مسئله نیز معادلات پیوستگی و مومنتوم است. در مدل‌سازی معادلات، از روش عددی تفاضل محدود استفاده شده است. در ادامه، بی‌بُعد سازی معادلات انجام شده و سپس، تاثیر اعداد دبورا و رینولدز بر تاریخچه فشاری در نقاط بحرانی لوله نظیر پشت شیر و وسط لوله بررسی گردیده است. نتایج مدلسازی نشان داده است که افزایش عدد دبورا که از شاخصهای سیال غیرنیوتنی است، باعث افزایش ارتفاع نوسانات موج فشاری در طول پدیده ضربه قوچ نسبت به سیال نیوتنی می‌شود. همچنین مشخص گردیده است که در یک رینولدز ثابت، در جریان آرام، پدیده لاین پکینگ در سیال غیرنیوتنی، نسبت به سیال نیوتنی کمی بیشتر است که دلیل آن به ویژگی ثابت زمان رهایی از تنش ارتباط داده می‌شود که به‌شدت متمایل به نگهداشت انرژی پتانسیل وارده بوده و در مقابل دمپینگ جریان انتقالی مقاومت می‌کند و باعث می‌شود که در مقایسه با سیال نیوتنی، زمان میرایی طولانی‌تری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


Smiley face

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 32
پاییز و زمستان 1402
اسفند 1402
  • تاریخ دریافت: 24 شهریور 1402
  • تاریخ بازنگری: 15 دی 1402
  • تاریخ پذیرش: 27 دی 1402
  • تاریخ انتشار: 01 فروردین 1403