شبیه سازی عددی حرکات سه درجه آزادی زیردریایی در امواج نامنظم جهت تخمین نیروی درگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مجتمع مکانیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

2 مجتمع مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

بررسی اثرات سطح آزاد بر حرکت زیردریایی در نزدیکی سطح آزاد آب دارای اهمیت است. در مطالعه حاضر شبیه سازی حرکت زیردریایی در نزدیکی سطح آزاد آب در معرض امواج نامنظم انجام شده است. برای شبیه سازی حرکات زیردریایی از هندسه سابوف با ملحقات استفاده شده است. در این مقاله از روش URANS با رویکرد شبکه‌بندی اورست، مدل توربولانسی k-ε و روش کسر حجمی سیال جهت شبیه سازی سطح آزاد آب در نرم‌افزار استار سی سی ام استفاده شده است. هندسه مورد مطالعه در این شبیه سازی زیردریایی هوشمند بدون سرنشین سابوف با ملحقات است. در ابتدا اعتبارسنجی نتایج، عدم قطعیت و صحت سنجی طیف موج تولیدی صورت گرفته است. از آنجا که آزادی حرکات زیردریایی می‌تواند اثر قابل توجهی بر نتایج نیروی درگ بگذارد، شبیه سازی‌ها در حالتی که زیر سطحی در سه جهت هیو، پیچ و رول آزاد باشد انجام و نیروی درگ محاسبه شده است. شبیه سازی‌ها در حالت سطحی و مشخصات متفاوت موج صورت پذیرفته است. نتایج نشان می‌دهد با افزایش دامنه حرکات پیچ ناشی از افزایش ارتفاع موج، نیروی درگ نیز افزایش می‌یابد. در امواج با ارتفاع مشخصه 0.43 متر نیز حداکثر نیروی درگ در امواج از روبرو 444 نیوتن و در امواج از پهلو 322 نیوتن است.

کلیدواژه‌ها


Smiley face

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 32
پاییز و زمستان 1402
اسفند 1402
  • تاریخ دریافت: 11 مهر 1402
  • تاریخ بازنگری: 29 دی 1402
  • تاریخ پذیرش: 16 بهمن 1402
  • تاریخ انتشار: 09 اسفند 1402