طراحی پمپ جریان مختلط و تحلیل عددی و پارامتری آن با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مجتمع مکانیک ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 مجتمع مکانیک،دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 مجتمع مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در این مقاله یک پمپ جریان مختلط با استفاده از نرم‌افزار CFturbo طراحی و در طی فرایند پایا و گذرا با استفاده از نرم‌افزار CFX تحلیل شد. برای صحت نتایج تحلیل عددی، یک اعتبار سنجی انجام شد که نتایج عددی انطباق خوبی با نتایج آزمایشگاهی داشتند. در طی فرایند گذرا در تحلیل عددی، یک فشار بیشینه لحظه‌ای مشاهده شد. تغییرات هد پمپ در این حالت به سه مرحله تقسیم می‌شود. در مرحله اول هد به صورت خطی افزایش می‌یابد سپس در مرحله دوم یک بیشینه فشار لحظه‌ای رخ می‌دهد، در آخرین مرحله منحنی هد تمایل به پایداری پیدا می‌کند. به علاوه مطالعه‌ی پارامتریک در حالت پایا و ناپایا انجام شد که شامل، بررسی اثر تغییر زاویه خروجی پره در چهار زاویه متفاوت در حالت پایا و دو زاویه در حالت گذرا و همچنین اثر تغییر دور پمپ بر عملکرد آن است. با تغییر دور پروانه پمپ، متناسب با افزایش یا کاهش دور، هد و راندمان نیز افزایش یا کاهش پیدا می‌کنند. با تغییر زاویه خروجی پره مشاهده شد که با افزایش زاویه خروجی راندمان ابتدا افزایش و پس از زاویه 26 درجه کاهش می‌یابد، همچنین هد پمپ در حدود 23 درصد افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


Smiley face

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 32
پاییز و زمستان 1402
اسفند 1402
  • تاریخ دریافت: 24 مهر 1402
  • تاریخ بازنگری: 01 دی 1402
  • تاریخ پذیرش: 10 بهمن 1402
  • تاریخ انتشار: 30 بهمن 1402