تعیین محدوده ناپایداری عملکرد و تحلیل اثر گرداب‌های مناطق نوک و ریشه‌ تیغه در یک فن جریان محوری بازگشت‌پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استاد، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دانشیار، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

هدف اصلی مطالعه حاضر شبیه‌سازی عددی تعیین محدود‌ه‌ عملکردی پایدار و ناپایدار یک فن جریان محوری بازگشت‌پذیر است. فن‌های محوری بازگشت‌پذیر نوع خاصی از فن‌های محوری هستند که به دلیل به‌کارگیری پروفیل تیغة متقارن در آن‌ها، دارای قابلیت ایجاد جریان هوا در هر دو جهت هستند. کاربرد اصلی این فن‌ها تخلیه دود و هوای آلوده از کانال‌ها و تونل‌های بزرگراهی در مواقع اضطراری و همچنین در شرایط عملکردی نرمال است. در مطالعه حاضر یک فن جریان محوری بازگشت‌پذیر به‌صورت سه‌بعدی شبیه‌سازی شده است. نتایج کیفی حاصل از شبیه‌سازی عددی بیانگر حضور ناپایداری و ایجاد گرداب در مناطقی مانند نوک تیغه (نشت جریان از سطح فشار به مکش در فاصله لقی نوک تیغه) و همچنین روی لبه فرار و سطح مکش تیغه­ها (جدایش جریان) در جریان‌های حجمی کم‌تر از(m3/s)  26 و ورود فن به منطقه واماندگی است. مطالعه تأثیر پارامترهای آئرودینامیکی نشان می­دهد که بهترین محدوده عملکردی فن در سرعت دورانی(rpm) 900 دور در دقیقه، در محدوده  جریان‌های حجمی بیشتر از  (m3/s)26 است.

کلیدواژه‌ها


Smiley face

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1.       Spasić, Ž., Jovanović, M., And Bogdanović-Jovanović, J., “Design And Performance of Low-Pressure Reversible Axial Fan with Doubly Curved Profiles of Blades”, J Mech Sci Technol, Vol. 32, No. 8, pp. 3707-3712, 2018. DOI:10.1007/S12206-018-0723-6
2.       Mckenzie, A. B. “Axial Flow Fans and Compressors”, Aerodynamic Design and Performance, 1997.
3.       Keklikoglu, H. “Design, Construction and Performance Evaluation of Axial Flow Fans”, PhD Dissertation, Middle East Technical University, 2019.
4.       Bleier, F. P.,  “Fan Handbook: Selection, Application, and Design”, Mcgraw-Hill., 1998.
5.       Moghadam, S. M. A., Meinke, M., and Schröder, W., “Analysis of Tip-Leakage Flow in an Axial Fan at Varying Tip-Gap Sizes and Operating Conditions”, Computers And Fluids, Vol. 183, No. 4, pp. 107-129,2019. DOI: 10.1016/J.Compfluid.2019.01.014
6.       Lee, H., Park, K., and Choi, H., “Experimental Investigation of Tip-Leakage Flow in an Axial Flow Fan at Various Flow Rates”, J Mech Sci Technol, Vol. 33, No. 3, pp.1271-1278,2019. DOI:10.1007/S12206-019-0227-Z
7.       Benedek, T., Vad, J., and Lendvai, B., “Combined Acoustic and Aerodynamic Investigation of the Effect of Inlet Geometry on Tip Leakage Flow Noise of Free-Inlet Free-Exhaust Low-Speed Axial Flow Fans”, Appl Acoust, Vol. 187, Pp. 108488, 2022.DOI: 10.1016/J.Apacoust.2021.108488
8.       Abdolmaleki, M., Mohammadian Bishe, E., Afshin, H., and Farhanieh, B., “Numerical And Experimental Study Of A Reversible Axial Flow Fan”, Int J Comput Fluid, Vol. 34, No. 3, pp. 173-186, 2020. DOI: 10.1080/10618562.2020.1721481
9.       Wang, J., and Kruyt, N. P., “Computational Fluid Dynamics Simulations of Aerodynamic Performance of Low-Pressure Axial Fans with Small Hub-to-Tip Diameter Ratio” , J Fluid Eng-T Asme, Vol. 142, No. 9, pp. 091202, 2020. DOI: 10.1115/1.4047120
10.    Abdolmaleki, M., Afshin, H., and Farhanieh, B., “Performance Analysis of Elliptic-Profile Airfoil Cascade for Designing Reversible Axial Flow Fans”, AIAA J, Vol. 57, No. 4, pp. 1492-1501, 2019. DOI: 10.1063/5.0143486
11.    Jung, J. H., And Joo, W.-G., “The Effect of the Entrance Hub Geometry on the Efficiency in an Axial Flow Fan”, Int J Refrig, Vol. 101, pp.90-97,2019. DOI:10.1016/J.Ijrefrig.2019.02.026
12.    Tóth, B., and Vad, J., “Algorithmic Localisation of Noise Sources in the Tip Region of a Low-Speed Axial Flow Fan”, J Sound Vib, Vol. 393, pp. 425-441, 2017.                                      DOI: 10.1016/J.Jsv.2017.01.011
13.    Luo, B., Chu, W., and Zhang, H., “Tip Leakage Flow and Aeroacoustics Analysis of a Low-Speed Axial Fan,” Aerosp Sci Technol, Vol. 98, pp. 105700, 2020. DOI: 10.1016/J.Ast.2020.105700
14.    Gullberg, P., and Sengupta, R., “Axial Fan Performance Predictions in CFD, Comparison of MRF and Sliding Mesh with Experiments”,  0148-7191, Sae Technical Paper, 2011.
15.    Tian, W., Ozbay, A., Wang, X., and Hu, H., “Experimental Investigation on the Wake Interference Among Wind Turbines Sited in Atmospheric Boundary Layer Winds”, Acta Mech Sinica, Vol. 33, pp. 742-753, 2017. DOI: 10.1007/S10409-017-0684-5
16.    Ghorbanian, K., Soltani, M. R., and Manshadi, M. D., “Experimental Investigation on Turbulence Intensity Reduction in Subsonic Wind Tunnels”, Aerosp Sci Technol, Vol. 15, No. 2, pp. 137-147, 2011. DOI: 10.1016/J.Ast.2010.06.009
17.    Wilcox, D. C., “Reassessment of the Scale-Determining Equation for Advanced Turbulence Models”, Aiaa J, Vol. 26, No. 11, pp. 1299-1310, 1988. DOI: 10.2514/3.10041
18.    Menter, F. R., “Two-Equation Eddy-Viscosity Turbulence Models for Engineering Applications”, Aiaa Journal, Vol. 32, No. 8, pp. 1598-1605, 1994. DOI: 10.2514/3.12149
19.    Khoshnejad, A., Ebrahimi, R., and Pouryoussefi, S. G., “Numerical Investigation Of Plasma Actuator Induced Forcing Direction on the Performance of a Low-Speed Isolated Axial Compressor Rotor”, J Electrostat, Vol. 118, pp. 103732, 2022. DOI: 10.1016/J.Elstat.2022.103732
20.    Menter, F. R., Kuntz, M., and Langtry, R., “Ten Years of Industrial Experience with the SST Turbulence Model”, Turbulence, Heat Mass Transfer, Vol. 4, No. 1, pp. 625-632, 2003
21.    Anzalotta, C., Joshi, K., Fernandez, E., and Bhattacharya, S., “Effect of Forcing the Tip-Gap of a NACA0065 Airfoil Using Plasma Actuators: a Proof-Of-Concept Study,” Aerosp Sci Technol, Vol. 107, Pp. 106268, 2020. DOI: 10.1016/J.Ast.2020.106268
22.    R. K. Turton, “Principles of Turbomachinery”,  Chapman and Hall., 1995.