کلیدواژه‌ها = روش شبکه بولتزمن
ارایه الگوریتمی برپایه فیلتراسیون فشاری برای جریان سرعت پایین سیال غیرایده-آل با روش شبکه بولتزمن

دوره 7، شماره 1، تیر 1397، صفحه 13-25

مصطفی ورمزیار؛ سید رضا حمزه لو؛ حسین افشار؛ مجید بازارگان


تحلیل عددی عبور قطره هم مقیاس با حفره های یک محیط متخلخل با استفاده از روش شبکه بولتزمن

دوره 5، شماره 2، مهر 1395، صفحه 1-14

ابوالفضل امیری هزاوه؛ محمدرضا سلیمی؛ محمد طیبی رهنی