کلیدواژه‌ها = محیط متخلخل
تحلیل عددی عبور قطره هم مقیاس با حفره های یک محیط متخلخل با استفاده از روش شبکه بولتزمن

دوره 5، شماره 2، مهر 1395، صفحه 1-14

ابوالفضل امیری هزاوه؛ محمدرضا سلیمی؛ محمد طیبی رهنی


بررسی تأثیر تغییرات تخلخل بر پروفیل سرعت جریان کیسون

دوره 2، شماره 2، دی 1392

محمدرضا شاه نظری؛ زهرا احمدی؛ سیروس اقانجفی