کلیدواژه‌ها = دینامیک سیالات محاسباتی
کمی‌سازی عدم قطعیت جریان گذر صوتی حول ایرفویل RAE2822 تحت شرایط هندسه غیرقطعی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 33-42

امیر گودرزی؛ اکبر محمدی احمر؛ آرش محمدی؛ حسین منصوری


طراحی پمپ جریان مختلط و تحلیل عددی و پارامتری آن با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 131-142

محمدرضا رستمی؛ مهرداد بزاززاده؛ محمود رستمی ورنوسفادرانی


یکنواخت‌سازی فرایند تهویه در سالن‌های داخلی نمایشگاهی موزه آثار باستانی شوش با مداخلات محدود

دوره 11، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 41-55

امید رهایی؛ شکوفه آبی؛ سید آرش سید شمس طالقانی


بررسی حل عددی تأثیر سوییپ پره‌ روتور بر عملکرد یک طبقه‌ کمپرسور گذر صوتی از توربین گاز صنعتی

دوره 8، شماره 1، تیر 1398، صفحه 143-160

عبدالله اسدالهی قهیه؛ رضا آقایی طوق؛ میثم یوسفی