نویسنده = محمد مهدی دوستدار
بررسی عددی جابه‌جایی ترکیبی در یک حفره‌ تیغه دار با درپوش متحرک حاوی نانوسیال آلومینیوم اکسید/آب

دوره 11، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 141-156

ایمان محمودی؛ رضا قره داغی؛ محمد مهدی دوستدار


بررسی اثر میدان مغناطیسی مورب بر جابجایی آزاد نانوسیال در یک محفظه مربعی با دو چشمه حرارتی متغیر

دوره 11، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 173-197

شهروز یوسف زاده؛ محمد مهدی دوستدار؛ رضا سرلک


بررسی عملکرد موتور اشتعال جرقه‌ای دوار وانکل در ارتفاع تحت تأثیر سیستم پرخوران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 129-141

امیر گودرزی؛ محسن قنبرنیا سوته؛ محمد مهدی دوستدار؛ محمدصابر زمان پور زهرایی


آنالیز اگزرژی کمپرسور جریان شعاعی در شرایط کاری مختلف

دوره 3، شماره 2، شهریور 1394

امیر گودرزی؛ محمد مهدی دوستدار؛ مهدی علی احیایی


بررسی عملکرد موتور اشتعال جرقهای هوایی تحت تأثیر پرخوران و خنککن میانی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1393

امیر گودرزی؛ محمد مهدی؛ محسن قنبرنیا سوته