دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 27، خرداد 1400 
استفاده از محاسبات نرم در شبیه‌سازی جریان‌های رسوبی

صفحه 69-82

مهدی درخشان نیا؛ سعید اسلامیان؛ مهدی قمشی؛ سید محمود کاشفیپور


بررسی رهاسازی ایمن و ناایمن یک محموله از سوخو-22

صفحه 83-98

امیر باقری؛ حسین جباری؛ علی اسماعیلی؛ سید علی توکلی صبور


بررسی عملکرد موتور اشتعال جرقه‌ای دوار وانکل در ارتفاع تحت تأثیر سیستم پرخوران

صفحه 129-141

امیر گودرزی؛ محسن قنبرنیا سوته؛ محمد مهدی دوستدار؛ محمدصابر زمان پور زهرایی