دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 21، بهار و تابستان 1397 (861) 
3. بررسی تجربی رژیم های کاویتاسیونی حول گوه گسترش یافته

صفحه 27-35

ایرج جعفری گاوزن؛ بهار فیروز آبادی؛ حکمت امینی


5. بررسی عددی اثر افزودن نانو ذرات به روغن موتور بالگرد

صفحه 49-64

علی شکیبا؛ عمران کرمی زرندی؛ خداداد واحدی