دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 31، شهریور 1402 (بهار و تابستان 1402) 
تحلیل آیرودینامیکی و دینامیکی بمبلت خود چرخان در پرواز مخروطی

صفحه 97-105

محمود تابان،؛ علیرضا باصحبت نوین زاده؛ فرشاد پازوکی