دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 31، شهریور 1402 (بهار و تابستان 1402) 
تحلیل آیرودینامیکی و دینامیکی بمبلت خود چرخان در پرواز مخروطی

صفحه 101-110

علیرضا باصحبت نوین زاده؛ محمود تابان،؛ فرشاد پازوکی